El nostre centre és una escola catalana d’educació especial conveniada de titularitat pública. Essent el seu titular la Diputació de Lleida.

El Centre docent de les Escoles Especials Llar de Sant Josep està situat al Complex de la Caparrella molt a prop de la ciutat de Lleida, amb el telèfon 973282102.

Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’ identitat que ens defineixen i ens diferencien de la resta de centres són:

 • L’escola, pel fet de ser pública, es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i acull les diverses maneres de pensar, essent oberta a tothom. Defensem els valors democràtics en la gestió, funcionament i la presa de decisions.
 • Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no diferenciació per la raó de sexe.
 • Considerem l’alumne com  una persona en la seva dimensió total.
 • Pensem que mitjançant l’educació s’ ha de potenciar aquesta dimensió total, ajudant a cada persona a aconseguir el seu propi projecte de vida.
 • L’Escola contempla els Principis d’una Pedagogia Activa, per tant assumeix el Constructivisme com a model d’actuació en la seva tasca educativa.
 • Fomenta la solidaritat i el respecte dels altres i de si mateixos, el sentit de la llibertat lligat a la responsabilitat.
 • La llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en procés   d’ensenyament/aprenentatge. L’escola intenta transmetre els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem per tal de que no es produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials, encara que es prioritza la comunicació a l’hora de decidir l’ús d’una o altra llengua.
 • L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, d’acord amb les possibilitats de cada alumne, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
 • Ens manifestem com una escola laica i per tant no adopta cap opció religiosa concreta, tot i que tenim present i mostrem la cultura en el qual estem inserits a través de les tradicions, el símbols i fets culturals. Es manté una actitud de respecte davant la normativa referent a la religió en els centres públics.
 • El nostre centre fomenta l’educació per la salut i el benestar propi.
 • Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant ifacilitant la convivència dels alumnes, promovent-n’hi una aprenentatge conjunt.
 • L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, etc., també participant en projectes d’educació sostenibles emmarcats en el programa municipal de l’agenda 21 escolar de Lleida.
 • La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i no discriminació.
 • Es parteix en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera.
 • L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, i buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.
 • Considerem que les situacions conflictives entre els elements de la comunicació han de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.
 • L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, i per la comunitat autònoma ja siguin educatives, esportives  o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo.